Przetarg nieograniczony pn.

 

„Wymiana instalacji elektrycznej i słaboprądowej
w budynku
VI Liceum Ogólnokształcącego  im. Adama Mickiewicza w Krakowie

przy ul. Wąskiej 7. Etap III”.

 

Znak sprawy: ZP-1/2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Formularz ofertowy  –  załącznik nr 1 do SIWZ

 

Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia/spełnienia warunków udziału w postępowaniu  –  załącznik nr 2 do SIWZ

 

Wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ

 

Dokumentacja techniczna /komplet/  (załączniki nr: 4.1.  – 4.4. do SIWZ):

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  –  załącznik nr 4.1. do SIWZ

Projekt budowlany  –  załącznik nr 4.2. do SIWZ

Projekt wykonawczy  –  załącznik nr 4.3. do SIWZ

Projekt przetargowy  –  załącznik nr 4.4. do SIWZ

 

Decyzja nr 2879/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.11.2016 r.  –  załącznik nr 5.1. do SIWZ

 

Pozwolenie nr 1139/16 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z  dnia 29.09.2016 r.  –  załącznik nr  5.2. do SIWZ

 

Przedmiar robót  –  Załącznik nr 6 do SIWZ

 

- zamieszczono na stronie 10.04.2019 r.


 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

 

- zamieszczono na stronie 25.04.2019 r.

 

 

 

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

- zamieszczono na stronie 25.04.2019 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

- zamieszczono na stronie 21.05.2019 r.