Gala Jubileuszowa - relacja i galeria zdjęć - zapraszamy!

110-lecie w obiektywie Julii Kasperczyk z klasy 0H

Zapraszamy do galerii zdjęć:http://vilo.krakow.pl/pl/galeria.html?id=91

 

Jubileusz 110. rocznicy istnienia VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie –

uroczystości  odbyły się 20 grudnia 2012 r.

Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza św., którą celebrował w Bazylice Mariackiej  jej  Archiprezbiter Ksiądz Infułat dr Dariusz Raś z udziałem Księdza mgr. Roberta Piwowarczyka  katechety w VI LO. Msza św. została odprawiona w asyście pocztów sztandarowych Liceum pełniących wartę honorową przy ołtarzu.

Ksiądz Infułat powitał przedstawicieli społeczności szkolnej w osobach Pana Dyrektora VI LO dr. Czesława Wróbla, Pani Wicedyrektor mgr Marty Nowak, P.T. Nauczycieli oraz licznie zgromadzoną Młodzież i wyraził radość z możliwości spotkania liturgicznego w szacownych murach Bazyliki Mariackiej, tak ściśle związanej z dziejami Krakowa. Swoją homilię główny celebrans osnuł wokół fragmentów dwóch utworów patrona Liceum: „Inwokacji” z „Pana Tadeusza” oraz wiersza pt. „Rozum i wiara”. Pretekstem sięgnięcia do pierwszego utworu są relacje przestrzenne w Rynku Głównym między Bazyliką Mariacką a bezpośrednio doń skierowanym pomnikiem Adama Mickiewicza, co w warstwie symbolicznej - mówił Ksiądz Infułat - można interpretować jako dowód głębszego związku poety z Bogarodzicą. Lektura „Inwokacji” nie pozostawia w tym względzie wątpliwości i podpowiada, że dla poety Panna Maryja odgrywała wielką rolę jako patronka Polski i Litwy, jako opiekunka miejsc rodzinnych i wreszcie jako sprawczyni jego cudownego ocalenia z wypadku, któremu uległ w dzieciństwie:

„Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem...”

 Dla nas, współcześnie żyjących, ten przykład głębokiego zawierzenia Bogarodzicy może mieć, podobnie jak dla Mickiewicza, ożywcze skutki i skłaniać do osobistej refleksji – podkreślił Ksiądz Infułat. Przeżycia mistyczne i refleksje religijne towarzyszyły Mickiewiczowi w różnych fazach jego życia. Wiersz „Rozum i wiara” z 1832 roku, akcentując intelektualne ambicje ludzi, dowodzi znikomości władzy rozumu wobec wiary sięgającej obszarów jemu niedostępnych:

„.Rozumie ludzki! Tyś mały przed Panem (…)
Ach! Ty bez Wiary byłbyś niewidomy”.

 Nie oznacza to - mówił Ksiądz Infułat – by zarzucić ambicje poznawcze, są one bowiem dla każdej szkoły i uczącej się w niej młodzieży podstawowym zadaniem, lecz by procesowi zdobywania wiedzy towarzyszył akt duchowej sublimacji, czyniący z ludzi nie tylko istoty mądrzejsze, ale także zainteresowane pogłębieniem własnej duchowości. Potwierdzenie słuszności tego stanowiska odnaleźć można w encyklice „Wiara i rozum” Jana Pawła II, gdzie czytamy: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy

Tego właśnie, umiejętności łączenia ambicji poznawczych z rozwojem sfery duchowej w dążeniu do prawdy, życzył Ksiądz Infułat obecnym w Bazylice Mariackiej, udzielając na zakończenie mszy św. swego błogosławieństwa.

 Dyrektor VI LO dr Czesław Wróbel, dziękując za odprawienie uroczystej jubileuszowej mszy św. w intencji wszystkich związanych z VI LO, podkreślił wartość szeroko otwartych bram Bazyliki Mariackiej przed młodzieżą, co pozwala jej nie tylko wkraczać w sferę sacrum, ale również obcować z wybitnymi dziełami sztuki nawarstwiającymi się w Bazylice przez stulecia, takimi jak ołtarz Wita Stwosza czy polichromia Jana Matejki, mogącymi wpływać na wzrastanie poziomu wrażliwości estetycznej i emocjonalnej u młodych ludzi.

Po uroczystej mszy św. na cokole pomnika Adama Mickiewicza w Rynku Głównym zostały złożone kwiaty przez Dyrekcję i Młodzież VI LO.

Druga część uroczystości jubileuszowych odbyła się w sali kina „Kijów”, która z trudem pomieściła wszystkich uczestników.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu VI LO im. A. Mickiewicza, którym jest „Pieśń filaretów”, prowadzący spotkanie młodzi konferansjerzy (w tej roli bardzo dobrze spisały się oba duety: Dominika Rusek i Konrad Pelczyk oraz Paulina Doniec i Mateusz Wróbel) powitali Gości, Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i Uczniów naszego Liceum i wygłosili krótkie wprowadzenie, które warte jest przywołania w całości.

„Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy!

 Szkoła jest miejscem wyjątkowym, uświadamiającym upływ czasu. Każdego roku rozpoczynają w niej naukę nowi uczniowie, a w dorosłe życie odchodzą maturzyści. I tak mijają kolejne roczniki a nawet całe pokolenia. VI LO jest szkołą z bardzo długą i bogatą tradycją a rok 2012/13 jest rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy 110 – lecie jej istnienia. Dzisiejsza uroczystość ma łączyć trzy – jakże różne – wydarzenia. Pierwsze miało miejsce 24 grudnia 1798 roku, kiedy pan Mikołaj Mickiewicz cieszył się narodzinami drugiego syna, Adama Bernarda. Wszyscy wiemy, że do dnia urodzin wieszcz przywiązywał szczególną wagę – Wigilia to przecież (według tradycji biblijnej) dzień wyjątkowy, oczekiwanie na narodziny Boga i narodziny pierwszego człowieka. Rodzinna legenda głosiła, iż przyszły poeta przyszedł na świat w karczmie, w połowie drogi między Zaosiem a Nowogródkiem. Wezwana akuszerka – z braku lepszego sprzętu – przecięła pępowinę noworodka na księdze, „chcąc go przeznaczyć na rozumnego”. A był to zbiór dzieł biskupa Krasickiego. Mały Adaś „musiał” więc zostać sławnym twórcą.
Biografia Mickiewicza jest przykładem losów pierwszego pokolenia Polaków „urodzonych w niewoli”, pokolenia romantycznych „zapaleńców”, które podjęło trud tworzenia nowego sposobu myślenia o świecie, nowej kultury narodowej, a także nowych form walki o niepodległość.
Czas zaborów obejmuje też kolejne wydarzenie, o którym dziś wspomnieć należy. Rok 1902.Wtedy to powstała filia Państwowego Gimnazjum św. Jacka, zalążek jednego z najstarszych liceów w Krakowie, naszego Liceum. Szkoła zawsze miała stanowić ozdobę miasta, przynosić korzyści uczniom, ich rodzicom, okolicy i ojczyźnie. Jakże to jest zbieżne z ideami poety, które sam wyraził w następujących słowach: „Polak stąd między narodami słynny, że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny”. Panu Adamowi też dane było pracować (ale w kowieńskiej szkole) jako słabo opłacany nauczyciel. Z listów, które wysyłał do pozostawionych w Wilnie przyjaciół, wynika, iż niezbyt podziwiał swych uczniów, bo pisał o nich: „Nuda i nuda, i po trzecie nuda (…) same powolności i flakowatości w głowie”.
Rok 1925 połączył osobę Wieszcza i losy Liceum. Wtedy to szkoła otrzymała imię Adama Mickiewicza, z którego może być i dziś dumna.
Adam Mickiewicz, tak jak wszyscy wielcy romantycy, wierzył w nieograniczone możliwości młodych ludzi. Wierzył, że możemy pokonać wszystkie przeszkody i bariery, mamy moc zmieniania rzeczywistości, możemy „ruszyć z posad bryłę świata”, dlatego słowa zaczerpnięte z „Ody do młodości” - „Młodości! Ty nad poziomy wylatuj” - uczyniliśmy mottem obchodów
110. rocznicy istnienia naszego Liceum”

Następnie głos zabrał pełniący honory gospodarza uroczystości Dyrektor VI LO dr Czesław Wróbel, który przywitał wszystkich Gości i poprosił o wystąpienie Prezydenta Miasta Krakowa profesora Jacka Majchrowskiego.

 Prezydent Krakowa, składając gratulacje społeczności VI LO z powodu osiągnięcia pięknego jubileuszu 110. rocznicy istnienia, wyraził uznanie dla świetnego poziomu nauczania, osiągania coraz wyższego pułapu w hierarchii krakowskiej oświaty i życzył dalszych sukcesów edukacyjnych, wzbogacenia bazy materialnej oraz tworzenia takiego klimatu intelektualnego i emocjonalnego, w którym wszystkie aspiracje uczniów i uczących będą mogły być zaspokojone w ramach wieloaspektowej działalności Szkoły.

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski wręczył odznaki Honoris Gratia trzem nauczycielkom języków obcych z VI LO (założycielkom klas dwujęzycznych). Nauczycielki, które otrzymały odznaki to Ewa Lubińska (język angielski), Małgorzata Michalska-Derlatka (język hiszpański) i Teresa Sikora (język hiszpański).

 Dyrektor szkoły - dr Czesław Wróbel otrzymał z kolei pamiątkową reprodukcję drzeworytu wykonaną z okazji obchodów 30. rocznicy wpisania Krakowa oraz Kopalni Soli w Wieliczce na pierwszą listę UNESCO. Po Prezydencie Krakowa głos zabrali inni Goście Honorowi, wśród których znaleźli się:

Pan Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, który w dowód uznania dla osiągnięć VI Liceum przekazał na ręce Dyrektora dr. Czesława Wróbla medal
upamiętniający dwudziestoletnią działalność (od 1991 r.) samorządu terytorialnego na terenie Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa,

Pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty,

Pan Jose' Antonio Benedicto Iruin' – Radca ds. Edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii,

 Pan profesor dr inż. Tadeusz Szmuc - Prorektor ds. Współpracy w Akademii Górniczo-Hutniczej,

 Pani Katarzyna Lipiec-Matusik – Posłanka na Sejm RP

 Wszyscy mówcy, gratulując 110. rocznicy istnienia Liceum, wyrażali uznanie dla dotychczasowych osiągnięć VI LO im. A. Mickiewicza , które pozwoliły Szkole uzyskać poczesne miejsce w krakowskiej oświacie i w serdecznych słowach życzyli osiągnięcia kolejnych sukcesów.

Pozostali Goście Honorowi złożyli na ręce Dyrekcji VI LO osobiste gratulacje. Wśród nich byli:

Pani Katarzyna Ryblewska-Marewicz – Przewodnicząca ZZ Oświaty „Solidarność” w Małopolsce,

 Pani Maria Krzyworzeka – Przewodniczaca ZNP w Małopolsce,

 Pani Barbara Silberring – Dyrektor VI LO im. A. Mickiewicza w latach 2001 – 2010,

a także licznie zgromadzeni na sali PP. Radni Miasta Krakowa: Pani Magdalena Bassara, Pani Grażyna Fijałkowska, Pan Jerzy Sonik oraz licznie przybyli na uroczystości Dyrektorzy zaprzyjaźnionych z krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych Liceum rozpoczęła się artystyczna część uroczystości jubileuszowych.

Pierwszym jej akcentem był spektakl pt. „Takie były zabawy, spory w one lata” inspirowany epopeją narodową Adama Mickiewicza w wykonaniu szkolnego teatru „Proscenium” w następującym składzie: Mateusz Hrynkiewicz (aranżacja muzyczna), Dominika Mucha, Kinga Świgost, Milena Domagała, Jakub Sagan, Dominik Setlak, Krzysztof Materny, Konrad Pelczyk, Tomasz Ciećko, Magdalena Daczyńska, Marianna Siembiot, Klaudia Radwańska, Antonina Kurek, Ilona Wawrzeń, Wiktoria Pacułt, Karolina Iwaszkiewicz, Magdalena Paciorek, Dominika Popiołek, Martyna Otocka, Katarzyna Skóra, Agnieszka Bień, Aleksandra Włodarz, Tomasz Walczak, Mikołaj Dziewoński (absolwent), Dominika Kuzaj (absolwentka), Maciej Czuchraj (absolwent) oraz nauczyciele: Małgorzata Dorosz, Agata Jaszczur, Aneta Kulig, Marlena Maciejewska, Katarzyna Płaza, Marcin Skoczeń. Scenariusz   i reżyseria (na podstawie „Pana Tadeusza”): dr Marlena Maciejewska.

Widowisko przygotowane z rozmachem miało żywe tempo i charakteryzowało się spontanicznością, mimo to było spójne i dobrze utrzymane w ryzach kompozycyjnych. Świetnie zostały rozwiązane sceny zbiorowe, w których ruch sceniczny i układy taneczne splatały się harmonijnie z popisami wokalnymi. Temu poziomowi dotrzymywali kroku wykonawcy poszczególnych ról, doskonale bawiąc widzów swoimi kreacjami, ale także czerpiąc osobistą przyjemność ze swoich scenicznych działań. Wartością spektaklu była także muzyka kreująca nastrój beztroskiej zabawy i lirycznej zadumy. Nie można się więc dziwić, że po zakończeniu widowiska publiczność głośnymi i długotrwałymi oklaskami podziękowała Autorce inscenizacji i całemu Zespołowi za przygotowanie tak barwnego i dynamicznego wydarzenia teatralnego. Wymieniona wyżej lista osób wskazuje na znakomitą współpracę i atmosferę panującą w Liceum między obecnymi uczniami, absolwentami i gronem pedagogicznym.

Druga część, osnuta wokół motta „Talent i pasja”, była prezentacją działań artystycznych w wykonaniu uczniów „Szóstki” oraz utalentowanych młodych ludzi, którzy przybyli do kina „Kijów” jako goście, by wspólnie świętować jubileusz Szkoły.

W czasie koncertu widzowie mogli zobaczyć fotografie i prace plastyczne wykonane przez licealistów zaprezentowane w formie multimedialnej.

Spośród solistów jako pierwszy wystąpił Adam Delimat ucz. kl. 1e2, który przeniósł słuchaczy w świat muzyki klasyka wiedeńskiego a zarazem prekursora muzyki romantycznej -  L. van Beethovena, grając Sonatę C-dur opus drugie, Nr 3, cz. II – Adagio.

Natalia Molik ucz. kl. 3f interesująco zaprezentowała utwór pt. „Crazy for you”, będący inspiracją dla wielu współczesnych piosenkarzy.

Marcin Lusina ucz. kl. 1e2 na swej gitarze świetnie oddał nastój dynamicznego utworu Lennego Kravitza pt. „Are you gonna go my way”.

Następną wykonawczynią była Aleksandra Brach ucz. kl. 2d – wicemistrzyni Polski z 2011 r. w gimnastyce artystycznej, mająca również w swoim dorobku brązowy medal w Pucharze Polskiw 2012 r. i 1. miejsce w międzynarodowych zawodach rozgrywanych w 2012 r. w Bośni, która wykonała pełen ekspresji układ taneczno-gimnastyczny z wstążką.

Kolejnymi wykonawcami byli tancerze, Aleksandra Wypasek ucz. kl. 2e i występujący gościnnie Michał Maj, - mistrzowie okręgu krakowskiego, posiadający najwyższą klasę taneczną „S” w stylu latynoamerykańskim, którzy wykonali dynamicznie i z dużym wdziękiem tańce cha-cha i jive.

Adam Delimat ucz. e2 subtelnie oddał delikatny klimat poematu fortepianowego C. Debussy'ego pt. „Dziewczyna o włosach jak len”.

Duet taneczny w składzie Paulina Duda ucz. kl. 1h – laureatka konkursu „Talenty Małopolski 2012 „ i reprezentantka Polski  w konkursie „Dance World Cup” w Paryżu oraz występująca gościnnie Anna Ferenc ucz. VIII LO (obie są uczennicami Studium Baletowego przy Operze Krakowskiej),  zaprezentowały oryginalny układ  choreograficzny autorstwa Jacka Szydłowskiego do muzyki Awolation-Sail.

Występy zakończyła Agnieszka Szczupak ucz. kl. 2e, która zaśpiewała piosenkę z repertuaru Doris Day pt. „Dream a little dream of me”.

Na zakończenie pięknego koncertu głos zabrał Pan profesor Wiktor Kubiński – Przewodniczący Rady Rodziców, który złożył na ręce Dyrekcji Liceum serdeczne życzenia dalszych sukcesów a młodzieży podziękowania za wspaniałe przygotowanie występów artystycznych.

Do podziękowań dołączyła się Gaja Raputa – Przewodnicząca Szkolnej Rady Uczniowskiej, kierując je do wszystkich biorących  udział w przygotowaniach jubileuszu.

Uroczystość zakończyło wystąpienie Dyrektora VI LO dr. Czesława Wróbla, który pożegnał zgromadzonych i dziękując wszystkim wykonawcom, zaprosił ich oraz organizatorów na scenę do zaśpiewania piosenki jubileuszowej a wszystkich obecnych na jubileuszowy tort.

Opisane uroczystości były poprzedzone świętem pierwszoklasistów, złożeniem przez nich ślubowania oraz okolicznościowymi konkursami. Uczniowie VI LO mogli wykazać się znajomością biografii Patrona i jego dorobku.

Najlepszymi w rywalizacji okazały się:

  1. Jagoda Zachwieja ucz. kl. 1g

  2. Karolina Schab ucz. kl. 1f

  3. Agnieszka Twardosz ucz. kl. 0h1

Adam Mickiewicz znakomicie operował słowem, gorzej było z poprawnością ortograficzną. Niektóre teksty – ze względu na nieczytelne pismo Wieszcza – musieli przepisywać jego przyjaciele. Uczniowie VI Liceum  uczestniczyli w konkursach wyłaniających Mistrza ortografii i Mistrza języka polskiego.

W konkursie ortograficznym zwyciężyli:

  1. Natalia Szafrańska ucz. kl. 1b

  2. Piotr Regdos ucz. kl. 0h1

  3. Ewa Podgórska ucz. kl. 1a1

Laureatami konkursu „Z polszczyzną za pan brat” zostali:

  1. Agnieszka Twardosz ucz. kl. 0h1

  2. Adam Delimat ucz. kl. 1e2 oraz Katarzyna Strzebońska ucz. kl. 1e1

 Wyróżnienia: 

Agata Stręk ucz. kl. 1a1 oraz Artur Kozendra ucz. kl. 1g

Obchody jubileuszowe dobiegają końca, przed nami jeszcze Bal Absolwentów. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na następną okrągłą rocznicę i życzyć naszej Szkole równie owocnych lat pracy i kolejnych uroczystości obfitujących w niezapomniane wrażenia artystyczne.

mgr Teresa Lityńska-Konieczny

mgr Andrzej Błaszkiewicz