aktualności

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w VI LO

III. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych w VI LO:

Termin: 30 VI (piątek)  godz. 12.00 tablica informacyjna VI LO w Krakowie.

 

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w VI LO w Krakowie przez rodziców kandydatów umieszczonych
na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych:

Termin:

Dyżur  Komisji Rekrutacyjnej w VI LO:

3 VII

 poniedziałek

w godzinach:   9.00 – 14.00

4 VII

 wtorek

w godzinach:   9.00 – 14.00

5 VII

 środa

w godzinach:   10.00 – 15.00


Potwierdzenie woli podjęcia nauki w VI LO  wymaga złożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;

  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

  • zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowychlaureata konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureata konkursów tematycznych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty;

  • zaświadczenie o wynikach egzaminu DSD ( kandydaci do tej grupy)

  • karty zdrowia;

  • dwóch zdjęć (na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem datą i miejscem urodzenia,  adresem zamieszkania;

  • kserokopii aktu urodzenia

  • deklaracja wyboru języka (formularz VI LO)

  • aktualizacja danych o kandydacie na potrzeby weryfikacji bazy danych informacji oświatowej (formularz VI LO)

pozostałe aktualności