aktualności

Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w VI LO w Krakowie przez kandydatów umieszczonych
na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych:

Termin:

Dyżur  Komisji Rekrutacyjnej w VI LO:

28 VI

piątek

w godzinach    12.00 - 14.00

 1 VII

 poniedziałek

w godzinach:   10.00 – 14.00

 2 VII

 wtorek

w godzinach:   10.00 – 14.00

 8 VII

poniedziałek

w godzinach:   10.00 – 14.00

9 VII

wtorek

w godzinach:   10.00 – 14.00


Potwierdzenie woli podjęcia nauki w VI LO wymaga złożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,  laureata konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureata konkursów tematycznych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty;
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu DSD ( kandydaci do tej grupy)
  • karty zdrowia;
  • dwóch zdjęć (na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem datą i miejscem urodzenia,  adresem zamieszkania;
  • kserokopii aktu urodzenia
  • deklaracja wyboru języka (formularz VI LO)
  • aktualizacja danych o kandydacie na potrzeby weryfikacji bazy danych informacji oświatowej (formularz VI LO)
  • informacji RODO (formularz VILO)

IV. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020:

Termin: 10 VII (środa) 2019 r. o godz. 12.00 tablica informacyjna VI LO w Krakowie.
pozostałe aktualności