Informacja dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie

23 czerwca 2020r. o godz. 14.00 z języka angielskiego

24 czerwca 2020r. o godz. 15.00 z języka hiszpańskiego

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w roku 2020 egzaminów prosimy o stosowanie się do poniższych wytycznych w czasie sprawdzianów kompetencji językowych w VI Liceum w roku 2020r.

 

 1. Na sprawdzian może przyjść wyłącznie zdrowy kandydat, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Kandydat nie może przyjść na sprawdzian, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść z kandydatem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy kandydat wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 4. Kandydaci nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na sprawdzianie każdy kandydat korzysta ze swoich przyborów - długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem).
 6. Czekając na wejście do szkoły zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej, 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na tern szkoły mogą wejść wyłącznie kandydaci z zakrytymi ustami i nosem ( maseczką, materiałem, przyłbicą. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których przeprowadzany jest sprawdzian kompetencji językowych po zajęciu miejsc przez kandydatów. Podczas wpuszczania kandydatów do sal nauczyciel sprawujący nadzór może poprosić kandydata o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5metrowego odstępu).
 8. Kandydaci są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w Sali, w której przeprowadzany jest sprawdzian. Po zajęciu miejsca w w Sali kandydat ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. Podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 2. Kończy pracę z arkuszem i wychodzi z Sali.
 1. Zarówno kandydaci jak i nauczyciele nadzorujący przebieg sprawdzianu kompetencji językowych mogą – jeśli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i n os w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Przy wejściu do szkoły kandydat musi okazać legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem.
 3. 23 czerwca 2020r. będą otwarte dwa wejścia do szkoły od godz. 13.15.