PEDAGOG SZKOLNY

mgr  BEATA  RUDNIK - TULEJ

PONIEDZIAŁEK

 

8:00-12:00

WTOREK

 

12:00-16:00

ŚRODA

 

11:00-16:00

CZWARTEK

 

11:00-16:00

PIĄTEK

8:00-12:00

 

 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr AGNIESZKA  KOZIK - MERINO

PONIEDZIAŁEK

 

11:00-16:00

WTOREK

 

8:00-12:00

ŚRODA

 

8:00-12:00

CZWARTEK

 

8:00-12:00

PIĄTEK

 

11:00-16:00

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

 

Potrzeba objęcia pomocą wynika między innymi z zaburzeń zachowania lub emocji, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, psycholog szkolny, pedagog szkolny i doradca zawodowy.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: ucznia; rodziców ucznia; dyrektora szkoły; nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; pielęgniarki szkolnej; poradni; pracownika socjalnego; asystenta rodziny; kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

TELEFON ZAUFANIA DLA MŁODZIEŻY

116 111 (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

 

Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi

 

1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1

ul. Chmielowskiego 1, Kraków

tel. 12 430 50 52

Opiekun szkoły/ psycholog p. Maria Apanasowicz

 

2. SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA DLA DZIECI Z NIEPOWODZENIAMI EDUKACYJNYMI

ul. Gertrudy 2, Kraków

tel. 12 422 43 83

 

3. SPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

ul. Półkole 11, 31-559 Kraków

tel. 12 412 15 66

 

Lista instytucji w których można szukać pomocy:

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ul. Radziwiłłowksa 8b

Tel. Całodobowy 12 421 92 82

 

 Poradnia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Ul. Kopernika 21 a, Kraków

Gabinet lekarski

12 424 87 56

Rejestracja:

12 424 87 43

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Rydygiera

REJESTRACJA (poziom -1):

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00,

czwartek w godz. 8.00 - 18.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 13.30 tel. 12 64 68 379

 

Pomoc terapeutyczną dla młodzieży i rodziny można otrzymać w poniższych ośrodkach:

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Rydygiera (jest tu Poradnia dla Dzieci i młodzieży, psychiatra też)

REJESTRACJA (poziom -1):

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00,

czwartek w godz. 8.00 - 18.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 13.30 tel. 12 64 68 379

2. KOT KRAKOWSKI OŚRODEK TERAPII

ul. Helclów 23a

Tel. 0124221858

e-mail: kot.krakow@poczta.onet.pl

 

3. KIP – KRAKOWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII

Oddziały:

Ul. Krakowiaków

+48 12 644 12 66 w. 21

+48 12 644 12 66 w. 24

Ul. Ptaszyckiego

+48 12 682 11 50,

+48 692 960 436

Ul. Podbrzezie T

+48 12 423 02 28

+48 783 222 263

http://kip.edu.pl/

 

 

4. FUNDACJA ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU

Szlak 20,

31-153 Kraków

fundacja@naszlaku.org

telefon: 607 882 232

 

5. KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHODYNAMICZNE

https://kcp.krakow.pl/psychoterapia/oferta-psychoterapii-dla-mlodziezy

ul. Zamoyskiego 56

tel.: 12 4224669

tel.,fax: 12 4221655

e-mail: poczta@kcp.krakow.pl

 

6. Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno

Aleja Pokoju 7

Telefon kontaktowy: 12 418 08 11 (w godz. 15:00 – 18:00)

 

7. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Ul. Rozrywka 1- punkt konsultacyjny

Tel.12 411 41 21

Telefon Zaufania 12 411 60 44

 

8. KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

Ul. Wielicka 73, Kraków

Tel. 12 425 57 47

 

 

Inne ośrodki pomocowe:

 

1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Józefińska 14, Kraków

tel. 12 616 54 27

Dział Rodzin Zstępczych

ul. Piłsudskiego 29

 

2. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Słowackiego 20, Kraków

tel. 12 634 42 66

 

3. KOMENDA MIEJSKA POLICJI

ul. Henryka Siemiradzkiego 24, 31 - 137 Kraków

tel. 12 165 24 74 p. Maciej Szmidt (Wydział prewencji)

 

4. KOMISARIAT POLICJI I W KRAKOWIE

ul. Szeroka 35, 31-053 Kraków

tel: 12 61 57 039 (p. Tomasz Słowik)