REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Postanowienia ogólne

 

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 3.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

 4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

 5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

 6. Uczniowie nie mogą samowolnie korzystać z księgozbioru. Zabrania się wchodzenia między regały bez zgody bibliotekarza.

Regulamin wypożyczalni

 

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

 2. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :

  - lektury na okres 2 tygodni

  - pozostałe książki na okres 1 miesiąca (czytelnik może prolongować wypożyczone książki)

  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu

  ich zwrotu.

 3. Materiały i opracowania potrzebne do przygotowanie prezentacji, referatów itp. uczeń zamawia z jednodniowym wyprzedzeniem.

 4. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki należy ją odkupić. Jeżeli książka jest niedostępna na rynku czytelnik

  ma obowiązek odkupić książkę wskazaną przez bibliotekarza

 6. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 7. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia
  potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

Regulamin czytelni

 

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

 2. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

 3. Do czytelni nie można wnosić plecaków, płaszczy, kurtek

 4. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków

 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

 6.  Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu

 7. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

 8. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

 9. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

 

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 

 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.

 2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów
  i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach
  .

 3. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

 4. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.

 5. Każdy uczeń ma prawo korzystać z Internetu, który powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.

 6.  Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy.

  Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.