Terminarz dyżurów Komisji Rekrutacyjnej  VI LO
i wykaz dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2016/2017

Wszyscy kandydaci kończący gimnazjum składają wniosek wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

I.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych w terminie

11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do klas dwujęzycznych z językiem angielskim i klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim

11 kwietnia do 25 maja 2016 r. do godz. 15.00

Prosimy o składanie wniosków w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

Termin

Dyżur Komisji Rekrutacyjnej  w VI LO
w Krakowie, ul. Wąska 7

13 IV   środa

w godzinach 15.00 – 16.30

14 IV   czwartek

w godzinach 15.00 – 16.30

20 IV   środa

w godzinach 15.00 – 16.30

21 IV   czwartek

w godzinach 15.00 – 16.30

27 IV   środa

w godzinach 15.00 – 16.30

28 IV   czwartek

w godzinach 15.00 – 16.30

10 V    wtorek

w godzinach 14.00 – 16.30

11 V    środa

w godzinach 14.00 – 16.30

12 V    czwartek

w godzinach 14.00 – 16.30

17 V    wtorek

w godzinach 14.00 – 16.30

18 V    środa

w godzinach 14.00 – 16.30

19 V    czwartek

w godzinach 14.00 – 16.30

24 V    wtorek

w godzinach 14.00 – 16.30

25 V    środa

w godzinach 14.00 – 16.30

31 V    wtorek

w godzinach 14.00 – 16.30

1 VI    środa

w godzinach 14.00 – 16.30

2 VI    czwartek

w godzinach 14.00 – 16.30

7 VI    wtorek

w godzinach 14.00 – 16.30

8 VI    środa

w godzinach 14.00 – 16.30

9 VI    czwartek

w godzinach 14.00 – 16.30

10 VI  piątek

w godzinach 12.00-15.00

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisany przez  kandydata i rodzica/prawnego opiekuna wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu komputerowego wspomagania rekrutacji OMIKRON;

 • do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające przez kandydata kryteria:

  • kandydaci  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia

   ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

  • wielodzietność rodziny kandydata;

  • niepełnosprawność kandydata;

  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Niekompletny wniosek uniemożliwia wprowadzenie kandydata do systemu rekrutacji elektronicznej OMIKRON.

30 V

godz. 14.00

sprawdzian kompetencji językowych z języka hiszpańskiego

31 V

godz. 14.00

sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

3 VI 

od godz. 14.00 do 15.00

wgląd do sprawdzianów kompetencji  językowych z języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego

6 VI

godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianów kompetencji językowych z języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego

 

II. Dostarczanie kopii dokumentów (dotyczy wszystkich absolwentów gimnazjów, którzy wybrali VI LO jako szkołę pierwszego wyboru):

Termin:

Dyżur Komisji Rekrutacyjnej VI LO:

24 VI

piątek

w godzinach: 13.00 – 15.00 w VI LO

27 VI

poniedziałek

w godzinach: 10.00 – 14.00 w VI LO

28 VI

wtorek

w godzinach: 11.00 – 15.00 w VI LO

Wymagane dokumenty:

 • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

 • kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

 • kopie (oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowychlaureata konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,  oraz laureata konkursów tematycznych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty wskazane w Wykazie konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów gimnazjum organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz dyscyplin sportu uwzględnianych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

III. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postepowania kwalifikacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych w VI LO:

Termin: 1 VII (piątek)  godz. 15.00 tablica informacyjna VI LO w Krakowie.

 

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w VI LO w Krakowie przez kandydatów umieszczonych
na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych:

Termin:

Dyżur  Komisji Rekrutacyjnej w VI LO:

5 VII

wtorek

w godzinach:   10.00 – 14.00

6VII

środa

w godzinach:   10.00 – 14.00

7 VII

czwartek

w godzinach:   10.00 – 14.00

8 VII

piątek

w godzinach:   10.00 – 14.00

11 VII

poniedziałek

w godzinach:   10.00 – 14.00

12 VII

wtorek

w godzinach:   11.00 – 15.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w VI LO  wymaga złożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;

 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 • zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowychlaureata konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureata konkursów tematycznych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty;

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu DSD ( kandydaci do tej grupy)

 • karty zdrowia;

 • dwóch zdjęć (na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem datą i miejscem urodzenia,  adresem zamieszkania;

 • kserokopii aktu urodzenia

 • deklaracja wyboru języka (formularz VI LO)

 • aktualizacja danych o kandydacie na potrzeby weryfikacji bazy danych informacji oświatowej (formularz VI LO)

IV. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym  2016/2017
:

Termin: 13 VII (środa) do godz. 12.00 tablica informacyjna VI LO w Krakowie.

Zebrania z Rodzicami kandydatów przyjętych odbędą się 13 VII o godz. 16.00 i 17.30.

 

V. Postępowanie  uzupełniające będzie prowadzone w przypadku, gdy szkoła po zakończonym postępowaniu   rekrutacyjnym nadal  będzie dysponowała wolnymi miejscami w oddziałach klas  pierwszych na rok szkolny 2016/2017

 

Termin: 14 VII  do 31 VIII postępowanie uzupełniające (zgodnie z Zarządzeniem nr 4/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 29 marca 2016 r.).

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

14 VII

czwartek

w godzinach:   12.00 – 14.00

15 VII

piątek

w godzinach:   10.00 – 13.00

18 VIII

poniedziałek

w godzinach:   12.00 – 15.00

 

19 VII sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego godz. 9.00          

19 VII sprawdzian kompetencji językowych z języka hiszpańskiego godz. 11.00        

20 VII od godz. 9.00 do godz. 10.00 wgląd do sprawdzianów kompetencji językowych z języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego

20 VII godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianów kompetencji językowych
z języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych w VI LO: 4 VIII godz. 14.00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w VI LO w Krakowie w trakcie postepowania uzupełniającego przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych:

 17 VIII

W godzinach: 10.00-13.00

18 VIII

W godzinach: 10.00-13.00

19 VIII

W godzinach: 10.00-13.00

Komisja Rekrutacyjna w trakcie postępowania uzupełniającego podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym  2016/2017:

Termin: 31 VIII (środa) do godz. 12.00 tablica informacyjna VI LO w Krakowie.