Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Postanowienia ogólne

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 3.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 6. Uczniowie nie mogą samowolnie korzystać z księgozbioru. Zabrania się wchodzenia między regały bez zgody bibliotekarza.

Regulamin wypożyczalni

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki :- lektury na okres 2 tygodni

  – pozostałe książki na okres 1 miesiąca (czytelnik może prolongować wypożyczone książki)

  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu

  ich zwrotu.

 3. Materiały i opracowania potrzebne do przygotowanie prezentacji, referatów itp. uczeń zamawia z jednodniowym wyprzedzeniem.
 4. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki należy ją odkupić. Jeżeli książka jest niedostępna na rynku czytelnikma obowiązek odkupić książkę wskazaną przez bibliotekarza
 6. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 7. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia
  potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 3. Do czytelni nie można wnosić plecaków, płaszczy, kurtek
 4. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków
 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 6.  Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu
 7. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 8. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 9. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 

 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów
  i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach
  .
 3. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 4. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 5. Każdy uczeń ma prawo korzystać z Internetu, który powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.
 6.  Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy.

  Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.