PRZEDMIOTY IB DP

W ramach programu IB Diploma Programme uczeń wybiera sześć przedmiotów po jednym z każdej grupy przedmiotowej. Uczeń wybiera trzy lub cztery przedmioty na poziomie rozszerzonym (HL), a pozostałe na poziomie podstawowym (SL).

Tygodniowa liczba godzin przedmiotu na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 6 godzin lekcyjnych, a przedmiotu na poziomie podstawowym (SL) 4 godziny lekcyjne. Nauka odbywa się w grupach zgodnie z deklaracjami wyboru uczniów. Grupy i poziomy nauczania tworzy się uwzględniając możliwości kadrowe i organizacyjne szkoły, a minimalna liczba uczniów w danej grupie wynosi 6. PRZEDMIOTY IB DIPLOMA PROGRAMME OFEROWANE W VILO

Grupa 1: język ojczysty (Polish A Literature)
Grupa 2: język obcy (English B HL)
Grupa 3: nauki społeczne (History, Geography, Global Politics)
Grupa 4: nauki przyrodnicze (Biology, Chemistry, Physics)
Grupa 5: matematyka (Mathematics: analysis and approaches, Mathematics: application and interpretation)
Grupa 6: przedmioty artystyczne (Visual Arts),  język obcy (German B SL, Spanish B SL, French B SL) lub drugi przedmiot z grupy 3 lub 4

Program IB Diploma Programme wprowadza dodatkowy, obowiązkowy przedmiot Theory of Knowledge (TOK) czyli Teoria Wiedzy, który zajmuje się naturą wiedzy i procesem poznania. Tygodniowa liczba tego przedmiotu w klasie trzeciej wynosi 3 lekcje tygodniowo, a w klasie czwartej 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

Uczniowie uczestniczą także w obowiązkowych zajęciach Creativity, Activity, Service (CAS) podczas których uczniowie rozwijają swoją kreatywność, uczestniczą w zajęciach sportowych oraz pracach społecznych w ramach wolontariatu. Uczniowie uczestniczą w zajęciach CAS przez 18 miesięcy w pierwszym i drugim roku programu IB DP.

Uczeń również obowiązkowo przygotowuje i pisze pracę badawczą Extended Essay (EE) na wybrany przez siebie temat z wybranego przez siebie przedmiotu, pod kierunkiem nauczyciela tzw. promotora. W ramach pracy nad swoją pracą badawczą EE uczeń uczestniczy w trzech spotkaniach konsultacyjnych ze swoim promotorem w klasie trzeciej oraz dwóch w w klasie czwartej.

W klasie trzeciej i czwartej oddziale międzynarodowym uczeń uczestniczy także w jednej godzinie lekcyjnej godziny wychowawczej z wychowawcą klasy, a także w zajęciach z “Doradztwa zawodowego”. Uczeń może uczestniczyć w lekcjach Religii lub Etyki o wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz w zajęciach z “Wychowania do życia w rodzinie”.