Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy ul. Wąskiej 5-7 (2)”

Znak sprawy: ZP-2/2024

Ogłoszenie o zam._VILO.ZP.2.24

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-efa07a6b-f293-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

Postępowanie pn.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy ul. Wąskiej 5-7″ (2024r.)

Znak sprawy: ZP-1/2024

 

– Formularz ofertowy

 

– Załącznik nr 1
– Formularz oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy

 

–  Załącznik nr 1.1
– Formularz oświadczenia wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu   wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

– Załącznik nr 2.1

 

– Formularz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu

 

– Załącznik nr 2.2

 

 

–  Wzór umowy

 

– Załącznik nr 3
– Dokumentacja techniczna

– Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

załącznik nr 4_

– Załącznik nr 5

 

– Dokumenty formalno-prawne

 

– Formularz informacji na temat doświadczenia osoby odpowiedzialnej za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia

– Załącznik nr 6

 

– Załącznik nr 7