Profil ucznia IB

Celem wszystkich programów IB jest rozwój młodych ludzi i kształtowanie otwartości na inne kultury, którzy uznając uniwersalne ogólnoludzkie podstawowe wartości i potrzebę wspólnej opieki nad środowiskiem naturalnym, pomagają tworzyć lepszy i spokojniejszy świat. Uczniowie IB dążą do wykształcenia następujących postaw:

Poszukujący – rozwijają swoją ciekawość. Zdobywają umiejętności wymagane do prowadzenia badań oraz wykazują samodzielność i niezależność w uczeniu się. Cieszą się nauką, a to zamiłowanie do nauki będzie podtrzymywane przez nich przez całe życie.

Zdobywający wiedzę – poznają koncepcje, idee i zagadnienia, które mają znaczenie lokalne i globalne. W ten sposób zdobywają gruntowna wiedzę i rozwijają dogłębne zrozumienie w wielu dyscyplinach.

Myślący – wykazują inicjatywę w kreatywnym i krytycznym myśleniu, rozpoznają i rozwiązują złożone problemy oraz podejmują przemyślane, etyczne decyzje.

Komunikujący się — rozumieją i wyrażają myśli i idee pewnie i twórczo posługując się więcej niż jednym językiem korzystają z różnych form komunikacji. Są skuteczni i chętnie współpracują z innymi.

Kierujący się zasadami — postępują etycznie, z silnym poczuciem uczciwości sprawiedliwości i szacunku dla godności jednostki, grup i społeczności. Biorą odpowiedzialność za swoje działania i ich skutki.

Otwarci — rozumieją i darzą szacunkiem własne kultury i osobiste historie każdego oraz są otwarci na punkt widzenia, wartości i tradycje innych osób i społeczności. Poszukują i przyjmują różne punkty widzenia i są gotowi rozwijać się dzięki temu doświadczeniu.

Opiekuńczy – okazują empatię, współczucie i szacunek wobec uczuć i potrzeb innych. Angażują się w służbę i działają na rzecz poprawy warunków życia innych ludzi i ich otoczenia.

Podejmujący ryzyko – z odwagą i przezornością stawiają czoła temu co nieznane lub niepewne, są samodzielni w odkrywaniu nowych ról, pomysłów i strategii. Odważnie i przekonywująco bronią swoich przekonań.

Zrównoważeni – rozumieją znaczenie równowagi intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej dla osiągnięcia dobrego samopoczucia u siebie i innych.

Refleksyjni — dokonują samooceny własnej nauki i doświadczeń. Potrafią ocenić swoje mocne strony i ograniczenia, a przez to skutecznie się uczyć i rozwijać.