Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Adres e-mail obsługujący rekrutację: rekrutacja2022@vilo.krakow.pl

 

 

Bursy i internaty – pismo

Bursy i internaty w Krakowie

 

WNIOSEK KANDYDATA I JEGO RODZICÓW O PRZYSTĄPIENIE DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO/ SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH DO ODDZIAŁU WSTĘPNEGO PRZYGOTOWUJĄCEGO DO NAUKI W ODDZIALE DWUJĘZYCZNYM Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W II TERMINIE

Wszyscy kandydaci do oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim i międzynarodowych muszą obowiązkowo przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.  Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych. Z udziału w sprawdzianie nie zwalniają certyfikaty językowe.

   

Wyjaśnienia dotyczące sprawdzianów

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023

Załącznik Nr 1 – Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

 

 

Co to jest DSD II i jakie daje możliwości?

Czym są dyplomy DELF i DALF?

Język hiszpański DELE

Porozumienie pomiędzy Instytutem Cervantesa a VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie

 

Zapraszamy do obejrzenia reportażu ze Święta Szkoły

 

Szóstka jest na szóstkę!

  • Jako jedyne liceum w Krakowie prowadzimy oddziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim i angielskim oraz międzynarodowe
  • Mamy najlepszą sekcję dwujęzyczną z językiem hiszpańskim w Polsce.
  • Prowadzimy grupy przygotowujące do egzaminu DSD (Deutsches Sprachdiplom)
  • Proponujemy naukę języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego


Organizujemy:

  • wymiany międzynarodowe ze szkołami w Danii, Hiszpanii, Francji, w Niemczech i we Włoszech
  • krajowe obozy naukowe
  • wycieczki przedmiotowe, integracyjne i zagraniczne
  • współpracujemy ze szkołami z Izraela

Współpracujemy z wyższymi uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Pedagogicznym, Polską Akademią Nauk

Nasi absolwenci podejmują studia na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą

Zajmujemy:

niezmiennie od wielu lat czołowe miejsce w rankingu liceów ogólnokształcących w Małopolsce

Zwyciężamy:

Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w licznych olimpiadach, konkursach przedmiotowych, w zawodach i turniejach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim

Osiągamy bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych

Tu się dzieje…,

Teatr Proscenium

Teatr Hiszpański

Grupa Muzyczna

Grupa Medialna

Chór

Mamy kanał na You Tube

Promujemy różne dyscypliny sportu

Rozwijamy i promujemy pasje i talenty naszych uczniów poprzez: wykłady, warsztaty, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, koła zainteresowań

Przyjdź          Zobacz           Zdecyduj        Dołącz do nas