Sprawdzian kompetencji językowych

Wszyscy kandydaci do oddziałów międzynarodowych muszą obowiązkowo przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów międzynarodowych zostanie przeprowadzony dnia 28 maja 2024 r. o godz.14.00.

Każdy kandydat zgłoszony w systemie rekrutacji elektronicznej Omikron powinien zgłosić się co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu i przed wejściem na salę powinien okazać legitymację szkolną lub dokument tożsamości (np. dowód osobisty) ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

Czas trwania sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów międzynarodowych wynosi łącznie 120 minut. Sprawdzian składa się z dwóch części (A) i (B).

Pierwsza część (A) sprawdzianu dla kandydatów do oddziałów międzynarodowych trwać będzie 90 minut i jest to jednocześnie sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Druga część (B) trwać będzie 30 minut i  jest to część sprawdzianu przewidziana tylko dla kandydatów do oddziałów międzynarodowych. Pomiędzy pierwszą, a drugą częścią sprawdzianu nie ma przewidzianej przerwy.

Kandydaci do oddziałów międzynarodowych, którzy otrzymają pozytywny wynik z pierwszej części (A) sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego, mogą także brać udział w rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych, ale tylko pod warunkiem, iż  wcześniej w systemie Omikron wybiorą obok oddziału międzynarodowego, także choć jeden oddział dwujęzyczny w VILO.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych.

Z udziału w sprawdzianie nie zwalniają certyfikaty językowe.

 

Więcej informacji w zakładce:  Rekrutacja.