Programy Szkół Stowarzyszonych

Światowe Dziedzictwo a Młodzież-

Projekt Kształcenie w dziedzinie ochrony dziedzictwa światowego (WHE – World Heritage Education), którego celem jest zainteresowanie młodzieży problematyką ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zaproponowany został Szkołom Stowarzyszonym UNESCO w 1994 roku. Wprowadzenie problematyki dziedzictwa światowego do programów szkolnych przyczyniło się do nawiązywania współpracy między nauczycielami i uczniami a naukowcami i ekspertami nie tylko w skali poszczególnych krajów, ale również w skali globalnej. Program WHE prowadzi do rozwijania twórczych postaw nauczycieli i uczniów, rozbudza świadomość znaczenia twórczego dziedzictwa. Jest koordynowany przez Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO (UNESCO World Heritage Center) oraz Dział Szkół Stowarzyszonych UNESCO (Associated Schools Project).

Program Morza Bałtyckiego –

Międzynarodowy, ekologiczny program edukacyjny dla szkół regionu Morza Bałtyckiego został zainicjowany w 1989 roku jako jeden z priorytetowych programów dla uczniów Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Jego celem jest mobilizowanie uczniów szkół państw regionu Morza Bałtyckiego do podejmowania działań na rzecz ochrony zasobów wodnych oraz środowiska naturalnego człowieka. Program ma za zadanie nie tylko uświadamiać uczniom zagrożenia, wynikające z oddziaływania człowieka na środowisko naturalne, ale także pomóc im zrozumieć naukowe, społeczne i kulturowe aspekty zależności między człowiekiem a naturą. Ponadto przyczynia się on do stałej wymiany informacji na temat metod nauczania pomiędzy nauczycielami szkół państw regionu Morza Bałtyckiego. Do projektu należą: Finlandia, Szwecja, Dania, Niemcy, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Rosja.

Młodzież oraz nauczyciele szkół realizujących projekt biorą udział w warsztatach, konferencjach, letnich obozach umożliwiających stałą współpracę i wymianę doświadczeń, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju programu. Główne projekty realizowane przez szkoły uczestniczące w programie Baltic Sea Project to: Jakość Wody, Jakość Powietrza, Rzeki, Ekologia Ptaków, Obserwacje Wybrzeża Bałtyku, Historia Środowiska.

Światowy Tydzień Działań na rzecz Edukacji –

W 2000r. odbyło się w Dakarze Światowe Forum Edukacyjne, na którym spotkali się ministrowie edukacji, eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, reprezentujący ponad sto krajów świata. Celem spotkania było podsumowanie efektów dziesięciu lat realizacji głównego programu UNESCO – Edukacja dla Wszystkich. Jednym ze stowarzyszeń, które brało udział w przygotowaniach i uczestniczyło w obradach Światowego Forum w Dakarze jest Global Campaign for Education (GCE). Stowarzyszenie to, powstałe w 1999 roku, skupia tysiące osób i wiele organizacji, w tym związki nauczycielskie, z ponad 100 krajów. Celem Global Campaign for Education jest mobilizacja społeczeństw oraz wywieranie presji na decydentów, od których zależy realizacja powszechnego dostępu do edukacji oraz osiągnięcie do 2015r. pozostałych celów programu Edukacja dla Wszystkich.

Global Campaign for Education jest koordynatorem Światowych Tygodni Działań na rzecz Edukacji, organizowanych corocznie w kwietniu. Celem tego przedsięwzięcia jest zaangażowanie jak największej liczby osób, organizacji i stowarzyszeń w akcje przypominające decydentom o podjętych w Dakarze zobowiązaniach. Szkoły Stowarzyszone UNESCO zapraszane są również do podejmowania inicjatyw na rzecz zapewnienia powszechnej edukacji. Aby w pełni uczestniczyć w proponowanych przez Global Campaign for Education działaniach należy odwiedzić portal tego stowarzyszenia, zapoznać się z materiałami informacyjnymi, pobrać ze strony wzory nalepek, plakaty, etc., i wypełnić formularz zgłoszenia.

To jest nasz czas-

Projekt „This is our Time” („To jest nasz czas”), zainicjowany i rozwijany we współpracy z programem Szkół Stowarzyszonych UNESCO (UNESCO ASPnet) skierowany jest do uczniów w wieku 10-19 lat. Pierwsza edycja projektu realizowana była w dniu 16 listopada 1995 roku, w 50. rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych i UNESCO.

Twórcą i organizatorem projektu jest e-linQ, biuro projektowe zajmujące się wprowadzaniem i wykorzystaniem nowych technologii informatycznych w edukacji, współpracujące przy projekcie ‘This is our Time” z Sekcją Szkół Stowarzyszonych UNESCO (UNESCO ASPnet), Holenderskim Komitetem Narodowym ds. UNESCO oraz Uniwersytetem Kształcenia Zawodowego w Fontys.

„To jest nasz czas” to 24 godzinna konferencja on-line. Początkowo brało w nim udział 40 szkół, obecnie, w roku 2010, do dyskusji w sieci włączyło się ponad 300 szkół, grup młodzieży, klubów UNESCO.

Projekt „To jest nasz czas” jest doskonałym narzędziem umożliwiającym młodym ludziom całego świata kontakty i wymianę poglądów na tematy takie jak: zrównoważony rozwój, prawa dziecka, pokój, tolerancja, etc. Uczestnicząc w projekcie uczniowie poznają działanie Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej agend, doświadczają w praktyce, czym jest współpraca z kolegami wywodzącymi się z innych kultur, uświadamiają sobie zasady współpracy międzynarodowej, pogłębiają wiedzę o prawach człowieka, zrównoważonym rozwoju, etc. Projekt pomaga zdobywać nowe umiejętności, takie jak: komunikowanie się w językach obcych, współpraca w grupie, krytyczne myślenie, dzielenie się pomysłami i ideami. Uczestnictwo w projekcie powoduje też zmiany w postawach – uczniowie stają się otwarci na inne kultury, style życia i sposoby myślenia, odpowiedzialni za otaczający ich świat, zaczynają postrzegać w kontekście globalnym miejsca, w których żyją.

Woda-

Stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi poprzez uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju w krajowych strategiach i programach, stosowanie metod hamujących zubożenie środowiska naturalnego. Zmniejszenie o połowę liczby ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej wody pitnej – to siódmy spośród ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju, czyli najpilniejszych zadań dla społeczności międzynarodowej, których realizacja służy budowaniu globalnego światowego partnerstwa na rzecz rozwoju.

Woda jest surowcem naturalnym, którego nie można zastąpić żadnym innym. Zasoby wody są ograniczone, a jej jakość decyduje o naszym zdrowiu i życiu. Dlatego ONZ proklamowała lata 2005-2015 Międzynarodową Dekadą „Woda dla Życia”.

Szkoły Stowarzyszonych UNESCO często podejmują działania dotyczące problemów globalnych, stosując przy tym zasadę „myśl globalnie – działaj lokalnie”. Do problemów globalnych należy niewątpliwie zapewnienie wszystkim ludziom stałego dostępu do czystej wody pitnej.