Deklaracja dostępności

VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu  VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie http://vilo.krakow.pl/pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020

Data ostatniej aktualizacji: 31 sierpnia 2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób głuchych, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

– zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

– strona nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych,

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 24.09.2020 r.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronach http://vilo.krakow.pl/pl/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tadeusz Włodek, administracja@vilo.krakow.pl tel. 12 430 69 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie nie jest dostosowany do potrzeb osób na wózkach, budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,