Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

Załączniki

ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019.

 

ZARZĄDZENIE NR 22/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Do pobrania:

Liczba godzin przeznaczonych  w poszczególnych oddziałach klasowych na realizację przedmiotów rozszerzonych (uwzględniająca liczbę godzin przeznaczonych  na realizację treści podstawy programowej w zakresie podstawowym), w trzyletnim cyklu nauczania w liceum, począwszy od roku szkolnego 2018/2019


WE WNIOSKU SKŁADANYM W INFORMATYCZNYM SYSTEMIE REKRUTACYJNYM KANDYDAT MOŻE WSKAZAĆ DOWOLNĄ LICZBĘ SZKÓŁ, O PRZYJĘCIE DO KTÓRYCH SIĘ UBIEGA, SPOŚRÓD WSZYSTKICH SZKÓŁ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROWADZĄCYCH POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE.

 


 

 

Szóstka jest na szóstkę!

 

  • Jako jedyne liceum w Krakowie prowadzimy oddziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim i angielskim

  • Mamy najlepszą sekcję dwujęzyczną z językiem hiszpańskim w Polsce.

  • Prowadzimy grupy przygotowujące do egzaminu DSD (Deutsches Sprachdiplom)

  • Proponujemy naukę języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego


Organizujemy:

  • wymiany międzynarodowe ze szkołami w Danii, Hiszpanii, Francji, w Niemczech i we Włoszech

  • krajowe obozy naukowe

  • wycieczki przedmiotowe i integracyjne

  • współpracujemy ze szkołami z Izraela

 

Współpracujemy z wyższymi uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Pedagogicznym, Polską Akademią Nauk

Nasi absolwenci podejmują studia na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą

 

Zajmujemy:

niezmiennie od wielu lat czołowe miejsce w rankingu liceów ogólnokształcących w Małopolsce

 

Zwyciężamy:

Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w licznych olimpiadach, konkursach przedmiotowych, w zawodach i turniejach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim

Osiągamy bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych –  100% zdawalność egzaminu maturalnego

 

Tu się dzieje…,

Teatr Proscenium

Teatr Hiszpański

Gazetka Szósty Zmysł

Blog dziennikarski

Blog sekcji hiszpańskiej w VI LO

Młody krytyk  blog klas filmowych

Mamy kanał na You Tube

Promujemy różne dyscypliny sportu

Rozwijamy i promujemy pasje i talenty naszych uczniów poprzez: wykłady, warsztaty, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, koła zainteresowań

Przyjdź          Zobacz           Zdecyduj        Dołącz do nas